หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื๋นลูกก๋ำผาย
อักษรล้านนา
ปืนฯลูกกำผายฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืนลูกกำผาย]
ความหมาย

น.ปืนลูกปราย,ปืนลูกดาวกระจาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๋นลูกก๋ำผาย (ปืนฯลูกกำผายฯ)