หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื้น
อักษรล้านนา
พื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[พื้น]
ความหมาย

น๑.แถบ,ส่วนราบด้านล่าง น๒. ความเป็นมา,ประวัติ,ตำนาน ล.ใช้เรียกเลื่อย อย่าง เลื่อสองปื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื้น (พื้นฯ)