หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปืนดาย
อักษรล้านนา
พืนฯดายฯ
เทียบอักษรไทย
[พืนดาย]
ความหมาย

น.วันอันดับที่ ๔ ในระบบวันเก้าก๋อง ดู...วันเก้าก๋อง ในภาคผนวก ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืนดาย (พืนฯดายฯ)