หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปืดป้าย
อักษรล้านนา
ปืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืดป้าย]
ความหมาย

ก.เปิดป้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืดป้าย (ปืดฯ)