หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปืดนม
อักษรล้านนา
ปืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืดนม]
ความหมาย

ก.เปิดนม อย่างเปิดนมให้ลูกกิน (ในธรรมมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช "...ฝูงยิงฮามสาวแถ่ว เขาก็ปากั๋นมาฟักเฟื้อ พ่องก็มาไขเสื้อและปืดนม หื้อปู่เถ้าจมเจยอยู่ หื้อเถ้าปู่ดีใจ๋...")

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืดนม (ปืดฯ)