หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปืด
อักษรล้านนา
ปืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืด]
ความหมาย

ก.เปิด,เผย,อ้าให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน; ถ้าเปิดอย่างรีบเร่งใช้ ปึ๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืด (ปืดฯ)