หน้าหลัก
ปืด
ปืดฯ
[ปืด]

ก.เปิด,เผย,อ้าให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน; ถ้าเปิดอย่างรีบเร่งใช้ ปึ๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืด (ปืดฯ)