หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปืคอ
อักษรล้านนา
พืฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[พืฅอ]
ความหมาย

ก.ทำให้คอบานออกอย่างงูแผ่แม่เบี้ย หรืออย่างไก่ชนแผ่แผงคอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืคอ (พืฅํอฯ)