หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ใหม่
อักษรล้านนา
ปีให่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปีใหม่]
ความหมาย

น.ศักราชใหม่,เทศกาลสงกรานต์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ใหม่ (ปีให่มฯ)