หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋แล้ว
อักษรล้านนา
ปี¦วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปีแล้ว]
ความหมาย

น.ปีที่แล้ว,ปีที่ผ่านมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋แล้ว (ปี¦วฯ)