หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋มะโว้
อักษรล้านนา
ปีมโว้
เทียบอักษรไทย
[ปีมะโว้]
ความหมาย

ว.นานปีดีดัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋มะโว้ (ปีมโว้)