หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ต๋าล
อักษรล้านนา
ปีลฯตาลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลีตาล]
ความหมาย

น.ช่อดอกของตาลที่มีกาบหุ้มอยู่ นิยมใช้ปรุงเป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ต๋าล (ปีลฯตาลฯฯ)