หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ซืน
อักษรล้านนา
ปีซืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปีซืน]
ความหมาย

น.ปีก่อนปีที่แล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ซืน (ปีซืนฯ)