หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ก้วย
อักษรล้านนา
ปีลฯก้ลฯวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลีกล้วย]
ความหมาย

น.ปลีกล้วย - ช่อดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ก้วย (ปีลฯก้ลฯวฯยฯ)