หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ก่อนซืน
อักษรล้านนา
ปีก่อฯรซืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปีก่อนซืน]
ความหมาย

น.สองปีก่อนปีที่แล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ก่อนซืน (ปีก่อฯรซืนฯ)