หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋
อักษรล้านนา
ปี
เทียบอักษรไทย
[ปี]
ความหมาย

น.ปี - ระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ๑ รอบ เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตามสุริยคติ ราว ๓๖๕ วัน

ออกเสียงล้านนา
ปี๋
อักษรล้านนา
ปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลี]
ความหมาย

น.ปลี - ช่อดอกของพืชบางชนิดที่ยังไม่บานมีใบประดับหุ้มอยู่เช่น ปลีกล้วย ปลีตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ (ปีลฯ)