หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปี้เลี้ยง
อักษรล้านนา
พี่ล้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[พี่เลี้ยง]
ความหมาย

น.ผู้มีหน้าที่ระวังรักษาเลี้ยงดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้เลี้ยง (พี่ล้ยฯง)