หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปี่จุม
อักษรล้านนา
ปี่ชุม
เทียบอักษรไทย
[ปี่ชุม]
ความหมาย

น.ชุดของปี่; จุม - ชุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่จุม (ปี่ชุม)