หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่
อักษรล้านนา
ปี่
เทียบอักษรไทย
[ปี่]
ความหมาย

น.เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช้เป่าประกอบการขับซอ; ดู...ขั๋บซอ

ออกเสียงล้านนา
ขั๋บซอ
อักษรล้านนา
ขัปฯซํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขับซอ]
ความหมาย

ก.การขับขานด้วยเสียงให้มีจังหวะจะโคนอันไพเราะเสนาะหู โดยมี ปี่ คลอให้จังหวะ ดู...ปี่,ปี่จุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่ (ปี่)