หน้าหลัก
ปี่
ปี่
[ปี่]

น.เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช้เป่าประกอบการขับซอ; ดู...ขั๋บซอ

ขั๋บซอ
ขัปฯซํอฯ
[ขับซอ]

ก.การขับขานด้วยเสียงให้มีจังหวะจะโคนอันไพเราะเสนาะหู โดยมี ปี่ คลอให้จังหวะ ดู...ปี่,ปี่จุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่ (ปี่)