หน้าหลัก
ปิ๋แจเลือด
ปิแชเลิอฯด
[ปิแชเลือด]

ก.หมด สติอันเนื่องมาจากการเป็นระดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋แจเลือด (ปิแชเลิอฯด)