หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋แจเลือด
อักษรล้านนา
ปิแชเลิอฯด
เทียบอักษรไทย
[ปิแชเลือด]
ความหมาย

ก.หมด สติอันเนื่องมาจากการเป็นระดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋แจเลือด (ปิแชเลิอฯด)