หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋เลือด
อักษรล้านนา
ปิเลิอฯด
เทียบอักษรไทย
[ปิเลือด]
ความหมาย

ก.หมดสติอันเนื่องมาจากการเห็นเลือดหรือเสียเลือดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋เลือด (ปิเลิอฯด)