หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋วหวิ๋ดๆ
อักษรล้านนา
ปิวฯหิวฯดๆ,ปิลฯวฯหิวฯดๆ
เทียบอักษรไทย
[ปิวหวิดๆ,ปลิวหวิดๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของเล็กปลิวโดยที่ยังไม่หลุดไปจากส่วนใหญ่ เช่น ธงปิ๋วหวิ๋ดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋วหวิ๋ดๆ (ปิวฯหิวฯดๆ,ปิลฯวฯหิวฯดๆ)