หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ว
อักษรล้านนา
ปิวฯ,ปิลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิว,ปลิว]
ความหมาย

ก.ปลิว - ลอยตามลม,ถูกลมพัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ว (ปิวฯ,ปิลฯวฯ)