หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ต๋า(บาลี)
อักษรล้านนา
บิตา
เทียบอักษรไทย
[ปิตา]
ความหมาย

น.บิดา,พ่อ; ปิ๋ตต๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ต๋า(บาลี) (บิตา)