หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดไฟ
อักษรล้านนา
ปิดฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[ปิดไฟ]
ความหมาย

ก.ปิดสวิทช์,ปิดไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดไฟ (ปิดฯไฟ)