หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดปิ๋ว
อักษรล้านนา
ปิดฯปิวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิดปิว]
ความหมาย

ดู...กวิ๋ดกวิ๋ว

ออกเสียงล้านนา
กวิ๋ดกวิ๋ว
อักษรล้านนา
กิวฯดกิวฯว
เทียบอักษรไทย
[กวิดกวิว]
ความหมาย

น.ชื่อลม -ลมบ้าหมู,ลมหมุน. ลมผั๋ดต๋าไก่,ลมปิ๋ดปิ๋ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดปิ๋ว (ปิดฯปิวฯ)