หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดบ่าตู๋
อักษรล้านนา
ปิดฯบ่าฯตู
เทียบอักษรไทย
[ปิดบ่าตู]
ความหมาย

ก.ปิดประตู;หั๋บบ่าตู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดบ่าตู๋ (ปิดฯบ่าฯตู)