หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดนม
อักษรล้านนา
ปิดฯน฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิดนม]
ความหมาย

ก.หย่านม,อดนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดนม (ปิดฯน฿มฯ)