หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดต๋า
อักษรล้านนา
ปิดฯตา
เทียบอักษรไทย
[ปิดตา]
ความหมาย

ก.ใช้มือหรือสิ่งอื่นปิดที่ตา,ไม่ยอมให้เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดต๋า (ปิดฯตา)