หน้าหลัก
ปิ๋ดกั้น
ปิ๋ดกั้น
ปิดฯ
[ปิดกั้น]

ก.กั้นไว้,ปิดไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดกั้น (ปิดฯ)