หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดกั้น
อักษรล้านนา
ปิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิดกั้น]
ความหมาย

ก.กั้นไว้,ปิดไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดกั้น (ปิดฯ)