หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ด
อักษรล้านนา
ปิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิด]
ความหมาย

น.ดินสอ ก๑.กั้นไว้,กันไว้,ปิดไว้; หั๋บ ก็ว่า ก๒.หยุด,ดับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ด (ปิดฯ)