หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ขึ้น
อักษรล้านนา
ปิขึ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิขึ้น]
ความหมาย

ก.หมดสติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ขึ้น (ปิขึ้นฯ)