หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋กหลิ๋ก
อักษรล้านนา
ปิกฯหิลฯก
เทียบอักษรไทย
[ปิกหลิก]
ความหมาย

ว.เตี้ย,สั้น;ใช้กับสิ่งที่มีขนาดเล็ก เช่น สั้นปิ๋กหลิ๋ก - สั้นนิดเดียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋กหลิ๋ก (ปิกฯหิลฯก)