หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋
อักษรล้านนา
ปิ
เทียบอักษรไทย
[ปิ]
ความหมาย

ก.อาการที่เป็นลมหมดสติ หรือ กระสับกระส่าย ด้วยสิ่งต่างๆ เช่น ถูกแดดจัด หิวข้าวจัด สภาพอากาศเป็นพิษ คนมุงแน่น เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ (ปิ)