หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ษไม
อักษรล้านนา
พิษฯฯไม
เทียบอักษรไทย
[พิษไม]
ความหมาย

น.พิษที่เกิดจากถูกสัตว์ที่มีเหล็กใน เช่น ผึ้ง ต่อ แตน แมงป่องกัดต่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดไม (พิษฯฯไม)