หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ษยำแยง
อักษรล้านนา
พิษฯฯอยฯาแอยฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[พิษอฺยํฺาแอฺยฺง]
ความหมาย

ว.พิษรุนแรง,พิษร้ายแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดยำแยง (พิษฯฯอยฯาแอยฯงฯ)