หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊จจ๋ะระณา
อักษรล้านนา
พิจจฯรณา
เทียบอักษรไทย
[พิจจรณา]
ความหมาย

ก.พิจารณา,ตรวจตรา,ตริตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดจ๋ะระณา (พิจจฯรณา)