หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ษ
อักษรล้านนา
พิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[พิษ]
ความหมาย

น.พิษ - สิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือทำให้ไม่สบาย หากเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เจ็บปวด พิการ หรือตายได้ ว.ถูกต้อง,แม่นยำ ใช้แก่ปาก(คำพูด); ดู...ปากปิ๊ด

ออกเสียงล้านนา
ปากปิ๊ด
อักษรล้านนา
ปากฯพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากพิษ]
ความหมาย

ก.วาจาศักดิ์สิทธิ์,คาดการณ์ได้แม่นยำ; ปากอยํา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ด (พิษฯฯ)