หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊กป้อก
อักษรล้านนา
พิกฯพอฯก
เทียบอักษรไทย
[พิกพอก]
ความหมาย

ก.กลับคืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊กป้อก (พิกฯพอฯก)