หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊กงว้ายอว่ายคืน
อักษรล้านนา
พิกฯง้วฯายฯอ่วฯายฯฅืนฯ
เทียบอักษรไทย
[พิกงว้ายอว่ายฅืน]
ความหมาย

ก.กลับคืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊กงว้ายอว่ายคืน (พิกฯง้วฯายฯอ่วฯายฯฅืนฯ)