หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ก
อักษรล้านนา
พิกฯ
เทียบอักษรไทย
[พิก]
ความหมาย

ก.กลับ,คืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ก (พิกฯ)