หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ้น
อักษรล้านนา
ปิ้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[ปลิ้น]
ความหมาย

ก.ปลิ้น - กลับข้าง,สลับกัน; ปิ้นจะหลิ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้น (ปิ้ลฯร)