หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิมพระรอด
อักษรล้านนา
พิม์ระฯพรอฯด
เทียบอักษรไทย
[พิมพ์พระรอด]
ความหมาย

น.แม่พิมพ์สำหรับปั้นพระรอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิมพระรอด (พิม์ระฯพรอฯด)