หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิมดินกี่
อักษรล้านนา
พิม์ดิกี่
เทียบอักษรไทย
[พิมพ์ดินกี่]
ความหมาย

น.แม่พิมพ์ปั้นอิฐ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิมดินกี่ (พิม์ดิกี่ )