หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปินโต
อักษรล้านนา
พินฯโท
เทียบอักษรไทย
[พินโท]
ความหมาย

น.ปิ่นโต - ภาชนะใส่อาหาร ซอนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยสำหรับหิ้ว เรียก ขาปินโต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปินโต (พินฯโท)