หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิง
อักษรล้านนา
พิงฯ
เทียบอักษรไทย
[พิง]
ความหมาย

ก.อิง,พาด,อาศัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิง (พิงฯ)