หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปาไปแอ่ว
อักษรล้านนา
พาไพแอ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[พาไพแอ่ว]
ความหมาย

ก.ชวนไปเที่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาไปแอ่ว (พาไพแอ่วฯ)