หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาไปเยียะบ่ดี
อักษรล้านนา
พาไพเยยฯะบํดี
เทียบอักษรไทย
[พาไพเยียะบ่ดี]
ความหมาย

ก.ชวนไปทำสิ่งที่ไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาไปเยียะบ่ดี (พาไพเยยฯะบํดี)