หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาวเตียว
อักษรล้านนา
พาวฯทยฯว
เทียบอักษรไทย
[พาวเทียว]
ความหมาย

ก.ประคองเดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาวเตียว (พาวฯทยฯว)