หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาว
อักษรล้านนา
พาวฯ
เทียบอักษรไทย
[พาว]
ความหมาย

ก.ประคอง,ใช้กำลังพาสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนที่ไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาว (พาวฯ)