หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาล้มปาเสีย
อักษรล้านนา
พาล้฿มฯพาเสยฯ
เทียบอักษรไทย
[พาล้มพาเสีย]
ความหมาย

ก.ชักชวนไปในทางไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาล้มปาเสีย (พาล้฿มฯพาเสยฯ)