หน้าหลัก
ปาล้มปาเสีย
พาล้฿มฯพาเสยฯ
[พาล้มพาเสีย]

ก.ชักชวนไปในทางไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาล้มปาเสีย (พาล้฿มฯพาเสยฯ)